ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕ.

 

 Πρόεδρος:Ανθστής(ΕΨΥΚΤ) Στράτος Επαμεινώντας
 Αντιπρόεδρος:Ανθσγός(ΤΣΕ) Κόττης Απόστολος
 Γενικός Γραμματέας:Ανθστής(ΕΜΜΜ) Ντζάνης Ιωάννης
 
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:Σμίας(ΟΤΕΤΗ) Περικλής Θεμιστοκλής
 
 Ταμίας Εσμίας:(ΟΑΑΔ) Σακκάς Δημήτριος